ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt “Helemaal JIJ,” met een vestiging in Venlo en KvK-nummer 67837034, aangeduid als de verkoper.
  De term “koper” verwijst naar de wederpartij van de verkoper.
  Wanneer we spreken over “partijen,” bedoelen we zowel de verkoper als de koper samen.
  Met “overeenkomst” doelen we op de koopovereenkomst tussen beide partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, en leveringen van diensten of goederen.
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als beide partijen hier uitdrukkelijk én schriftelijk mee instemmen.

Artikel 3: Betaling

 1. We maken het eenvoudig: de volledige koopsom wordt direct in de webshop voldaan. In sommige gevallen, bij reserveringen, kan een kleine aanbetaling nodig zijn. Hierbij ontvangt de koper een bewijs van reservering en vooruitbetaling.
 2. Mocht de betaling niet op tijd binnenkomen, dan laten we het weten. Als er sprake is van vertraging, behouden we ons het recht voor om verplichtingen op te schorten totdat alles is rechtgetrokken.
 3. Als er toch een betalingsprobleem ontstaat, gaan we in overleg. We willen er samen uitkomen. Eventuele kosten voor invordering zijn uiteraard voor rekening van de koper.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Als je even tijd nodig hebt om ons aanbod te accepteren, begrijpen we dat volkomen.
 2. Levertijden in offertes zijn slechts indicaties. Als er vertraging optreedt, bespreken we dat samen. Alles is bespreekbaar.
 3. Wat betreft prijzen: de genoemde prijs op aanbiedingen, offertes en facturen omvat alles, inclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. We begrijpen dat je soms van gedachten verandert. Daarom krijgt de consument 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 2. Helaas geldt dit recht niet voor op maat gemaakte producten of producten met beperkte houdbaarheid.
 3. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
 4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via venlo@helemaaljij.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 5. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen we elkaar altijd spreken. Als er wijzigingen nodig zijn, bespreken we dat op tijd en in goed overleg.
 2. Als er financiële of kwalitatieve consequenties zijn, laten we dat van tevoren weten. We houden van open communicatie.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra jij het gekochte in handen hebt, dragen we het risico over. Jouw tevredenheid staat voorop.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. We verwachten niet dat je direct alles controleert, maar mocht er iets zijn, laat het ons dan snel weten. Klanttevredenheid staat voorop!
  Beschadigingen, tekorten of verlies moeten binnen 10 werkdagen schriftelijk worden gemeld. Als er iets mis is, zoeken we samen naar een oplossing.
 2. We begrijpen dat kleine afwijkingen normaal zijn. We houden het graag realistisch.
 3. Klachten over een specifiek product beïnvloeden niet de andere producten in dezelfde overeenkomst.
 4. We accepteren geen klachten meer na verwerking van de goederen, dus laten we samen ervoor zorgen dat alles naar wens is.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Als we een monster of model tonen, is dat puur ter indicatie. Als er specifieke afspraken zijn, bespreken we dat natuurlijk.

Artikel 10: Levering

 1. Levering doen we ‘af fabriek/winkel/magazijn’, waarbij alle kosten voor jou zijn.
  Jij bent verantwoordelijk voor het aannemen van de zaken op het afgesproken moment. Als er bezorgkosten zijn, laten we dat natuurlijk op voorhand weten.
 2. Als we gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de levertijd zodra jij die gegevens hebt verstrekt.
  We begrijpen dat soms dingen anders lopen dan gepland. Als er vertraging optreedt, laten we het weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.
 3. Soms leveren we in gedeelten, tenzij we daar van tevoren anders over hebben gesproken.

Artikel 11: Overmacht

 1. Soms lopen dingen anders door onvoorziene omstandigheden. Als we door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn we niet aansprakelijk voor schade aan jouw kant.
 2. Onder overmacht vallen omstandigheden waar we bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee konden houden, zoals ziekte, oorlog, natuurrampen, etc.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder schriftelijke instemming van beide partijen. We willen wel dat alles duidelijk en transparant blijft.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De gekochte zaken blijven ons eigendom totdat je de volledige prijs hebt betaald. We willen ervoor zorgen dat alles soepel verloopt.
 2. Als betaling niet op tijd binnenkomt, behouden we ons het recht voor om werkzaamheden op te schorten totdat alles is geregeld.
 3. We gaan ervan uit dat je onze spullen niet zult verpanden of op andere wijze zult bezwaren.
 4. Als zaken nog niet zijn geleverd en de betaling volgens afspraak uitblijft, hebben we het recht van retentie. We leveren pas als alles is betaald.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. We houden van duidelijkheid. Onze aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, plus het eigen risico volgens de polis.
 2. Natuurlijk zijn we altijd verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. We willen dat je tevreden bent. Daarom, als er iets is waar je niet blij mee bent, laat het ons direct weten. Hoe gedetailleerder, hoe beter we je kunnen helpen.
 2. Als een klacht gegrond is, zorgen we voor herstel en indien nodig vervanging. Jouw tevredenheid staat voorop!

Artikel 16: Garanties

 1. Als we garanties hebben afgesproken, geldt het volgende: we garanderen dat de geleverde zaak aan de overeenkomst voldoet en zonder gebreken functioneert.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Laten we het simpel houden: op deze overeenkomst is alleen het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen tussen ons zijn we ervan overtuigd dat we er samen uit kunnen komen. Mocht dat niet lukken, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Helemaal JIJ is gevestigd exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSIGNATIE OVEREENKOMST

Artikel 1. Definities

 1. In deze overeenkomst worden de volgende definities gebruikt: A. Klant: dit is de kopende klant van Helemaal JIJ
  B. Producten: Kleding, schoenen, tassen en accessoires of artikelen die door de verkoper aan Helemaal JIJ in consignatie ter verkoop worden aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De rechten, plichten en afspraken die opgenomen zijn in deze overeenkomst zijn van kracht, iedere keer dat de verkoper Producten in consignatie ter
  verkoop aanbiedt aan Helemaal JIJ.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Consignatie

 1. Producten dienen door de verkoper in persoon te worden ingeleverd in de winkel van Helemaal JIJ.
 2. De Verkoper informeert Helemaal JIJ of de niet ingenomen en niet verkochte producten door de verkoper worden teruggenomen of dat Helemaal JIJ deze Producten mag schenken aan goede doelen. De Verkoper ontvangt een Bewijs van Inbreng met dit besluit.
 3. Helemaal JIJ heeft het recht te bepalen welke Producten niet ter verkoop worden aangeboden. Actualiteit, kwaliteit en klantbehoefte zijn hierin de voornaamste pijlers.
 4. De Verkoper ontvangt na selectie een innamebevestiging via de email. Hierin is opgenomen de Inbrengdatum (de 1e verkoopdag) en de Retourdatum van de verkoopperiode. Zo ook hoeveel producten we ter verkoop aanbieden en of er sprake is van een restant. De Verkoper dient de niet aangenomen Producten binnen 7 dagen na de verzenddatum van de innamebevestiging op te halen. Tenzij is overeengekomen dat het restant door Helemaal JIJ aan een goed doel geschonken mag worden.
 5. De verkoopperiode is 6 weken, waarna we de niet verkochte producten uit de winkel halen.
 6. De Klant heeft het recht de gekochte Producten binnen 7 dagen te retourneren.

Artikel 5. Eigendom en ophalen van de Producten

 1. De verkoper blijft eigenaar van de Producten gedurende de verkoopperiode, totdat deze door Helemaal JIJ aan Klanten zijn verkocht.
 2. Producten die tijdens de verkoopperiode niet zijn verkocht kunnen tot 2 weken na de retourdatum worden opgehaald, tenzij is overeengekomen dat deze Producten door Helemaal JIJ aan een goed doel geschonken mogen worden.
 3. Indien de Producten door de Verkoper niet binnen de periode zoals opgenomen in artikel 4.4 en 5.2 zijn opgehaald, wordt Helemaal Jij de eigenaar van de Producten.

Artikel 6. Bevoegdheden van Helemaal JIJ

 1. Helemaal JIJ is gerechtigd de Producten op eigen naam aan Klanten te verkopen en de koopsommen namens en ten behoeve van de verkoper te ontvangen.
 2. Helemaal JIJ heeft het recht de afgesproken verkoopprijs te verlagen/verhogen, zonder de Verkoper daarvan vooraf in kennis te stellen, bijvoorbeeld als het product beschadigd is of het product verkeerd geprijsd bleek.

Artikel 7. Vergoeding, uitbetaling en verjaring

 1. De Verkoper ontvangt een vergoeding van 40% van de verkoopprijs (klantdeel) over de verkochte Producten.
 2. Het klantdeel wordt op verzoek van de Verkoper aan de balie van Helemaal JIJ uitbetaald, mits die plaats vindt 7 dagen of later na de verkoop van het Product. Deze vordering verjaart na verloop van 12 maanden.

Artikel 8. Verplichtingen van Helemaal JIJ

 1. Helemaal JIJ zet zich in om zoveel mogelijk Producten te verkopen, maar kan niet garanderen dat alle Producten worden verkocht.  Helemaal JIJ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor geleden omzetverlies.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Helemaal JIJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, brand- of waterschade of diefstal tijdens de periode dat Helemaal JIJ de Producten in bewaring heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Helemaal JIJ.

Artikel 10. Gevolgen van Beëindiging

 1. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal Helemaal JIJ zorgdragen voor het verwijderen van alle NAW-gegevens van Verkoper.

Artikel 11. Persoonsgegevens

 1. Helemaal JIJ verwerkt persoonsgegevens van de verkoper in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12. Wijzigingen

 1. Wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door partijen zijn ondertekend.

Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst in Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding, zullen worden onderworpen aan de rechterlijke instanties in het arrondissement waar Helemaal JIJ gevestigd is